وقتی جوان بودم، همیشه فکر می‌کردم که بونسای نوعی درخت است که، از طریق دستکاری ژنتیک، کوچک باقی می‌ماند [...]
0

بالا